SUPERNOVA | 23/01/2014

nl

 

FOTO BLOG JANUARI

 Afgelopen weken zat ik met mijn hoofd tussen de sterren. Waar de ster voorheen zo zwak was, of nauwelijks zichtbaar, domineert hij als Supernova de hemel om te eindigen in het zwarte niets. Maar tijdens een Supernova ontploffing kan een ster de helderheid van een geheel Melkwegstelsel evenaren of zelfs overtreffen en nog harder schijnen dan de zon. Wisten jullie dat het een van de meest spectaculaire verschijnselen in de natuur is? En dat de restanten van een Supernova een belangrijke rol spelen bij de geboorte van nieuwe sterren?

Het passeren van een krachtige schokgolf van de Supernova explosies kan leiden tot het ineenstorten van (moleculaire) wolken, zodat nieuwe sterren gevormd worden! En zie daar, -in een notedop- het proces dat de Galactische cyclus sluitend maakt.  “Niks zwart gat! Nieuw leven, nieuwe sterren! Een fascinerend fenomeen!”  Met mijn hoofd tussen de sterren, toen ik mij ineens, -zo pratend in mijzelf- afvroeg waar mijn dak gebleven was.

boek cover 3d

Ik houd mij liever bezig met de cyclus van ons voedselsysteem , maar voor wie zich een beetje verdiept heeft in Sterrenkunde, weet dat de geboorte van een ster een tijdrovende aangelegenheid is, net als het schrijven van een boek. De voorbereidingen van “Reizende Sterren” zijn in volle gang. Maar liefst 80 deelnemers schitteren straks in dit mooie, overzichtelijke verzamelwerk. Binnenkort bezoek ik een aantal initiatieven voor een interview, en doe ik inspiratie op voor het boek op basis van hun persoonlijke verhalen. En dan is het schrijven, schrijven en nog eens schrijven, en af en toe niet vergeten te slapen, oh ja. Enthousiasme, it’s so me, maar niet altijd handig als je alle energie goed gebruiken kan. Geen tijd voor een writer’s block, want in mei moet het klaar zijn. Dat is het streven. Nog voor de opening van het nieuwe festival seizoen presenteren wij de prachtige, karrende keukens en smaaknomaden en weet je waar ze te vinden zijn. Het is niet in woorden uit te drukken, hoe geweldig het is om aan een project als dit te werken, samen met, stuk voor stuk gepassioneerde en creatieve ondernemers…Sterren dus. Komende tijd ben ik veel op pad en buig ik mij over de inhoud van het boek en is het best hard werken naar de deadline. Maar ach, of ik nu op  reis ben naar Sterren of de ochtenden doorbreng in mijn werkkamer, ik ben blij! Want dan stap ik in de wereld van  Food, Art & Music. En die wereld is helemaal van mij.

 “Trust your heart, if the seas catch fire, live by love though the stars walk backward.” – e.e. cummings

 

gb

FOTO BLOG JANUARIPast few weeks I found myself with my head between the stars. Where the star was formerly so weak, or barely visible, as Supernova he dominates the sky to finally end up in black darkness. But during a Supernova explosion the brightness of a star can surpass the whole Galaxy, shining even harder than the Sun. Did you know that it is one of the most spectacular phenomena in nature? And that the remains of a Supernova are important in the birth of new stars?

Passing through a powerful shock wave, Supernova explosions can lead to the collapse of (molecular) clouds, so that new stars are formed! And see there, the process of a well balanced Galactic cycle. “No fading in to darkness, no! New life, new stars! A fascinating phenomenon!” With my head between the stars, when,  all of a sudden, -and talking to myself- I was wondering where my roof left off.

boek cover 3d

I am rather concerned with the cycle of our food system, but for anyone who has a little deepened in to astronomy, know that the birth of a star is a time-consuming business, just like writing a book. The preparations for “Reizende Sterren” are in full swing. As many as 80 participants will shine in this beautiful, uncluttered collection. Soon I will visit a number of great initiatives for an interview and their personal stories. And then it’s writing, writing and writing, over again, and occasionally remember myself that I also have to sleep, oh yes. Enthusiasm, it’s so me.  No time for a writer’s block, because it must be ready in May. That is the target. Even before the opening of the new festival season we will present the traveling (street food) kitchens , nomads of good taste and you know where to find them. I can not express in words, how wonderful it is to work on a project like this, along with, all kinds of passionate and creative entrepreneurs …Stars. Next coming months I will be on the road a lot and will bend myself about the contents of the book so I it will be hard working to the deadline yes. But oh well, wether I am traveling to Stars or spend the mornings in my office, I’m happy! Because that’s the moment I step in to the world of Food, Art & Music. And that world is all mine.

“Trust your heart, if the seas catch fire, live by love though the stars walk backward.” – e.e. cummings