Gesuikerde hersenspinsels | 07/11/2013

nl

foto blog 2

Het was al aangekondigd, maar dan nu toch, mijn allereerste blog! Yes! De laatste twee maanden ben ik als een stuiterbal, barstend van de energie en een hoofd vol met gave ideeën en plannen, die ik het liefst gisteren nog had willen uitvoeren. Ik moet het kwijt, ik wil het delen, ik wil jullie reacties, jullie feedback. Dus besloot ik te gaan bloggen. Schrijven doe ik graag, altijd al gedaan, vooral wanneer iets mij weet te inspireren, klim ik in de pen.

Ik ga bloggen over van alles en nog wat, ik geef jullie verslagen en verhalen met foto’s, trends, wetenswaardigheden, persoonlijke ervaringen binnen de branche en meer. Kortom, alles wat ik boeiend vind en graag met jullie wil delen in de vorm van een persoonlijke journal, het zijn mijn belevenissen, omdat ik nou eenmaal werk, zoals ik zelf leef, bewust, verantwoord, met respect voor mens, dier en milieu. Mooi he?

Zo werkte ik van de week de informatie op mijn website bij en kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk al aardig wat gedaan heb zo het afgelopen jaar. Verschillende events, een workshop, een aantal zakelijke opdrachten met als hoogtepunt het event op de Dakakker van het Schieblock in Rotterdam waar chefkok Jonathan Karpathios van restaurant Vork & Mes een prachtig diner heeft verzorgd. Gaaf was dat!

 

foto blog 1

 

En dan nog de Green Hot dog, een product waar ik echt in geloof en dat eigenlijk is ontstaan uit frustratie. De frustratie dat er gewoonweg geen fatsoenlijke hot dog te krijgen is. Wie geniet er nou van een klef broodje en fabrieksworst? Daarom vonden wij dat de oude variant hot dog, toe was aan vernieuwing. Aan het begin van dit jaar zat ik met mijn neus bovenop de ontwikkelingen en introduceerde ik met Cool green events de Green Hot dog. De ouderwetse hot dog getransformeerd naar een nieuwe, verbeterde versie met waanzinnige toppings. Gewoon, een mooi, eerlijk product dat gemaakt is op ambachtelijke wijze van uitsluitend biologische ingrediënten en met een duidelijk transparant verhaal. En ook leuk om te weten dat de groenten op de toppings, zoals pastinaak, biet etc. gemaakt zijn van ‘no waste’, oftewel groenten die om hun uiterlijk afgekeurd zijn en niet de winkels in mogen en daarom op de afvalstapel belanden. Stom, zonde en verspilling van goed eten. Daar doen wij niet aan mee en daarom, ‘no waste’ voor onze toppings. Binnenkort komt er ook een vegetarische- en voor de liefhebbers, een halal variant. Omdat we merken dat hier ook veel vraag naar is. Op dit moment serveren we de Green Hot dog op festivals en events, maar je moet niet raar staan te kijken als je volgend jaar de Green Hot dog ook binnen de horeca op de kaart ziet staan. Er zijn dus mooie ontwikkelingen gaande. Met bureau Chucknance werken we verder aan de ‘branding’ van de Green Hot dog, van verschijningsvorm, logo tot aan de kleding en overige communicatie. Gaat super mooi worden.

 

Slideshow 1 website

 

Zo waren er ook hersenspinsels over de ontwikkeling van een Urban Food Container om de hot dog uit te serveren, dat meer voeten in aarde bleek te hebben dan we konden bedenken, en bedachten we uiteindelijk toch nog een leukere, compactere vorm en gaan we deze binnenkort uitwerken met een geweldig leuke partij zodat we volgend jaar mobiel zijn.

Hersenspinsels waren er over een event in New York, op de grootste dakboerderij van de wereld, Brooklyn Grange Farm. Een event dat we vanwege onze ontwikkelingen in Nederland en de storm Sandy eerder dit jaar, simpelweg nog niet hebben kunnen uitvoeren. Maar het plan staat nog, dat is het goede nieuws, en ons contact met Brooklyn Grange Farm is regelmatig. Thank God, there is Skype. Het zijn zulke leuke en enthousiaste mensen die heel graag met ons samen op Brooklyn Grange Farm een geweldig event willen neerzetten, en dat gaat zeker gebeuren ook. Wanneer? Als de tijd daar is.

“Dear Monica, I am very eager to see your plan and get a better idea about the kind of event we will be creating for you at the farm”

Michelle, Brooklyn Grange Farm

Of het ontdekken van mooie producten uit het buitenland, en ze introduceren in Nederland. Zoals het Deense Lakrids, waarvan wij in Nederland de eerste zijn die ze online verkopen. Bij het zien en proeven van dit product begonnen mijn gedachten al op volle toeren te draaien. Wat kun je onwijs veel met deze producten zeg! Vooral omdat het zo vernieuwend, en een ware uitdaging binnen de gastronomie is. Er zijn echt onwijs veel mooie toepassingen mogelijk die al je zintuigen op de kop zetten. Zo organiseerden wij onlangs nog een drop-demo met twee Deense collega’s en de Lakrids producten tijdens het World Food Festival in Rotterdam. Een groot succes natuurlijk! Voor het komend jaar hebben we al een aantal leuke events gepland en staat er rondom het product nog meer te gebeuren waar ik jullie binnenkort meer over kan vertellen. En heb je de Freaky Favorite al eens geproeft? Een van de smaakvarianten van de Green Hot dog waar we Raw Lakrids powder bij gebruiken. Gegarandeerd retourtje Heaven, kan ik je zeggen. Wat een smaaksensatie! Dus zeker een keer proberen als je de Green Hot dog ergens spot.

Lakrids product sweet syrup

Hersenspinsels over het schrijven van een boek, een van mijn langgekoesterde dromen. Gisteren nog sprong ik een gat in de lucht, omdat we nu zo dicht bij de concretisering van het boek staan. Bij het zien van de eerste schetsen realiseerde ik mij ineens, tjeemig, ik ga een boek schrijven en in het voorjaar van 2014 zal het uitgegeven worden! Hoe vet-cool is dat? In mijn volgende blog vertel ik jullie meer over de inhoud van het boek, wat ik tegen kom bij het schrijven en met welke partijen we dit gaan realiseren. Super gaaf gewoon.

Het ontmoeten van prachtige mensen, inspirerende mensen waar je je hersenspinsels mee kunt delen en andersom, mensen die je vooruitgang gunnen en die in je geloven, waar je de meest gave en gekke dingen mee kunt creëren door samenwerking, en mensen die begrijpen dat daar juist de kracht ligt. We hebben afgelopen jaar een mooi netwerk opgebouwd dat inmiddels bestaat uit een hoop prettige, intelligente en eerlijke mensen, mensen met pit en lef! En het is fijn om deze mensen, om mij heen te hebben.

Gesuikerde hersenspinsels, het zijn de zoete momenten in het leven, het zijn je stoutste dromen, het zijn de mooiste contacten, het is de realisatie van al je plannen. Als je doet wat je echt leuk vindt, als daar je passie ligt en je daar je energie uit kan halen en met je werk ook een beetje de wereld helpt te veranderen, in positieve zin. Dat is toch werkelijk een zegen? Ik vind van wel.

Het werkt hoor, zelfreflectie. Altijd goed om te weten waar je zelf staat voor je weer verder kunt. Zou iedereen zo nu en dan eens moeten doen. En voor mij? Een mooi vertrekpunt om verder te gaan met het opbouwen van Cool green events en voor de verhalen op mijn volgende blogs.

Foto’s van de Green Hot dog en het event op de Dakakker zijn gemaakt door Ramon Sewberath Misser van DoubleShot fotografie.

Productfoto’s zijn gemaakt door huisfotograaf van Lakrids.

Monica

 

gb

foto blog 2

 Sugared thoughts

It was already announced, but there it is, my very first blog! Yes! The last two months I am like a bouncing ball, cracking of energy and a head full of new ideas and plans, which I had prefer to perform yesterday. I want to share it, I want your responses, your feedback. So I decided to start blogging. I like to write, always have, especially when something catches my interest.

I will be blogging about all kinds of things, I’ll give you reports and stories with photos, trends, facts, personal experiences in the field and more. In short, all I want to share with you. I’ll give you a glimp in my personal journal, because I just work, as I live, responsible, with respect for people, animals and the environment. Nice right?

So last week I was working on some information on my website and I came to the conclusion that I actually already did a lot of stuff  the past few months. Several events, a workshop, a number of business events with food on location, highlighted by the event on the Dakakker, a rooftop farm at Schieblock in Rotterdam where chef Jonathan Karpathios has created a wonderful dinner. That was so cool! Jonathan has his own restaurant Vork & Mes and is one of the chefs I admire because of his pure and simple approach on food. 

 

foto blog 1

 

And then there was the Green Hot dog, a product that actually was born out of frustration. The frustration that there is simply no decent hot dog to be find. Therefore, we found that the old variant hot dog, was screaming of renewal. Last summer we introduced the Green Hot dog. The old fashioned hot dog transformed to a new, improved version. Simply, a beautiful honest product that was made in a traditional way by exclusively organic ingredients and with a clear transparent story.

 

Slideshow 1 website

 

There were plans on the development of an Urban Food Container, that was more difficult than we could think of, but we came up with a new, nicer, more compact form and we are going to realize it soon with a great company. 

Thoughts about an event in New York, on the biggest rooftop farm of the world, Brooklyn Grange Farm. Because of our developments in the Netherlands and the storm Sandy earlier this year, we simply have not been able to perform this event. But the plan is still there, that’s the good news, and our contact with Brooklyn Grange Farm is on regular base. Thank God, there is Skype. They are such nice and enthusiastic people who really like to work with us on a great event at Brooklyn Grange Farm. And that is surely going to happen too. When? When the time comes.

 

“I am very eager to see your plan and get a better idea about the child or event we will be creating for you at the farm”

Michelle, Brooklyn Grange Farm

Or discovering beautiful products from abroad, and introduce them in the Netherlands. Like the Danish brand Lakrids, which we are, in the Netherlands the first to sell them online. After discovering and tasting these liquorice products, my thoughts already where turning at full speed. There are so many beautiful possibilities with these products! Especially because it’s so innovative and challenging within the gastronomy. Recently we organized a liquorice demo with Lakrids products during the World Food Festival in Rotterdam. Of course, it was a great success! For the coming year, we already have a lot of great events planned and around the products even more to happen, where I tell you more about soon. And have you ever tasted the Freaky Favorite? One of the flavours of the Green Hot dog where we use Raw Lakrids powder. Guaranteed return ticket to Heaven, I can tell. What a sensation of taste!

Lakrids product sweet syrup

Thoughts about writing a book, one of my dreams come true. It was only yesterday where I could just scream of happiness, because we are now so close to the realization of the book. At the sight of the first sketches I realized all of a sudden, wow, I’m going to write a book and in the spring of 2014 it will be issued! How cool is that? In my next blog I’ll tell you more about the content of the book, about the writing and with which parties we come to realize this project. Just Super cool.

Meeting wonderful people, inspiring people you can share your thoughts with and vice versa, people who awards progress, where you can create the most crazy things with, through cooperation, and people who understand that  is just where the strength lies. We have established a nice network last year with a lot of pleasant, intelligent and honest people, people with guts! And it’s nice to have these people around me.

Sugared thoughts, it’s the sweet moments in life, it’s your wildest dream, the most beautiful contacts, it is the realization of all your plans. If you do what you really like, if you can get your passion and energy in your work and also help a little to make the world a better place. Isn’t that a bless? I think it is.  

Selfreflection, it does work. Always good to know where you are standing at the moment. Everyone would have to do this once every now and then. And for me? It’s a nice starting point to continue building my company, Cool green events and for the stories on my next blogs.

 

Pictures of the Green Hot dog en our event at the rooftop farm of Dakakker are made by Ramon Sewberath Misser,  DoubleShot fotografie. 

Product photo’s are made by Lakrids.

Monica